BELEIDSPLAN 2020-2021

STICHTING DIERENTEHUIS WAALWIJK E.O.

1. Inleiding
De beschaving van een volk kan worden afgemeten aan de manier waarop men met de dieren omgaat. Deze woorden van Gandhi zijn mooi, maar worden helaas niet door iedereen nageleefd. Voor talloze dieren wordt niet of onvoldoende gezorgd en ze belanden op straat. In Waalwijk heeft men,  na jarenlang particuliere opvang van dergelijke dieren door een aantal dierenliefhebbers,  in 1962 de Stichting Dierentehuis Waalwijk e.o. opgericht.  In 1968 is het huidige gebouw neergezet.

De vier gemeenten Waalwijk, Loon op Zand, Heusden en Altena hebben de opvang en zo mogelijk de herplaatsing  van in deze gemeenten gevonden honden en katten overgedragen aan Dierenasiel  Waalwijk e.o.  Daarnaast biedt  het asiel onderdak aan honden en katten die door omstandigheden niet meer kunnen blijven op het adres waar ze wonen.  Zij worden per schriftelijke overeenkomst door hun baas afgestaan aan het asiel.

2. Missie
De stichting heeft als doel honden en katten die op een of andere manier tijdelijk geen  thuis hebben, op te vangen in Dierenasiel Waalwijk e.o.
Er wordt naar gestreefd het verblijf in het asiel voor de dieren zo aangenaam mogelijk te maken, ze zo weinig mogelijk stress te bezorgen en zo nodig adequate medische hulp te verschaffen. Daarnaast heeft het dierenasiel als doel de dieren zo kort mogelijk in het asiel te laten verblijven en doet het zijn best een bij het dier passend nieuw adres te vinden.

3.  Visie
Het asiel gaat uit van de intrinsieke waarde van het dier en zal daarom trachten het welbevinden van de opgevangen dieren te bevorderen. Er moet daartoe rekening worden gehouden met de gezondheid, de leeftijd en het gedrag van de afzonderlijke dieren: ieder dier moet de zorg krijgen waarop het recht heeft. Het asiel acht het zijn plicht alle honden en katten te laten chippen en vaccineren. Om te  voorkomen dat er een enorm overschot aan katten zal ontstaan, worden alle katten geneutraliseerd.

4. Dagelijkse leiding
Het asiel wordt geleid door een beheerdersteam,  bestaande uit de beheerder, woonachtig  in het belendende huis , een assistent-beheerder, twee flexibel in te zetten medewerkers  en een teamlid op vrijwilligersbasis.  Zij geven leiding aan de ongeveer 35 vrijwilligers die nodig zijn om het asiel naar behoren te kunnen laten functioneren. 

5. Bestuur
Het bestuur bestaat uit 5 leden.
De beheerder legt verantwoording aan het bestuur. Aangaande onderwerpen  die niet de dagelijkse gang van zaken betreffen, wordt het bestuur geraadpleegd . Het bestuur neemt daarover een beslissing, alsmede over beleidszaken. Het bestuurslidmaatschap is onbezoldigd.

6. Asiel en gemeenten
Een burgemeester is wettelijk verantwoordelijk voor zwerfdieren, dieren die om welke reden dan ook hun thuis zijn kwijtgeraakt. Deze dieren worden beschouwd als gevonden voorwerpen en moeten minimaal twee weken worden vastgehouden om de eigenaar in staat te stellen hun bezit op te komen halen.

De burgemeesters van de vier gemeenten Waalwijk, Loon op Zand,  Heusden en Altena  hebben deze verantwoordelijkheid uitbesteed aan het Dierenasiel Waalwijk e.o. De gemeenten betalen het asiel een vast bedrag per opgevangen dier en jaarlijks een klein bedrag per inwoner. Deze overeenkomst is contractueel vastgelegd.

7. Honden
Naar schatting zal in  2020-2021 aan ongeveer 80 á 100 honden onderdak verleend worden, een getal dat is gebaseerd op de cijfers van de afgelopen jaren. Een aantal daarvan zal spoedig weer door de eigenaars worden opgehaald, wat mede mogelijk wordt gemaakt door samenwerking met de Stichting Amivedi. Voor de overige geldt de wettelijke regeling dat ze minimaal twee weken in het asiel moeten verblijven, voordat een nieuw adres kan worden gezocht. Het aantal op te vangen honden is al enkele jaren stabiel.
Om de zeer beperkte financiële middelen van het asiel  aan te vullen, fungeert het asiel omwille van de extra inkomsten ook als logeeradres voor honden.

8. Katten
Het aantal op te vangen katten is moeilijker in te schatten:  in 2016 waren er ruim 420, terwijl er in 2017 310 zijn binnengekomen,  in 2018 slechts 285 en in 2019 390. Landelijk gezien daalt het aantal op te vangen katten.  Over het algemeen zijn de op te vangen dieren gezond, maar ieder jaar krijgt men te maken met de uitbraak van de zeer besmettelijke niesziekte. Er wordt geprobeerd dat binnen de perken te houden door de besmette dieren zo snel mogelijk in de ziekenboeg te plaatsen, maar het is en blijft onmogelijk dergelijke uitbraken te voorkomen. Nieuw binnengekomen katten worden ondergebracht in de quarantaine-afdeling, opdat  niesziekte en andere besmettelijke aandoeningen enigszins onder controle gehouden kunnen worden. 

9. Kittenopvang
Ongeveer de helft van het aantal katten wordt als kitten binnengebracht tussen april en november. Het asiel is te klein om deze grote hoeveelheid  kittens te kunnen herbergen en bovendien zorgt zo’n opeenhoping van kittens voor het uitbreken van allerlei ziektes. Het asiel werkt daarom samen met een groot aantal pleeggezinnen, waar de kittens tot minimaal de leeftijd van negen weken  moeten verblijven; daarna mogen ze worden ingeënt en op de site en Facebook gezet worden om geadopteerd  te worden.

10. Huisvesting
Het dierenasiel is gebouwd in 1968.  Vanaf 1997 heeft de stichting geprobeerd een nieuw asiel te realiseren. Dat is niet gelukt en omdat de situatie onhoudbaar was geworden, is in 2011 besloten over te gaan tot een flinke verbouwing. In juni 2012 vond de heropening plaats. Het huidige asiel is nog niet helemaal ideaal en kampt nog steeds met ruimtegebrek, maar er kan wel nog een behoorlijk aantal jaren  goede opvang en zorg aan de dieren geleverd worden.

11. Vrijwilligers
Het asiel is afhankelijk van vrijwilligers. Zonder hen kan het asiel niet draaien. Gelukkig zijn ongeveer 35 vrijwilligers bereid hun tijd en energie aan de asieldieren te besteden. Dagelijks is behalve de beheerders een groep van vijf à zes personen aanwezig om schoon te maken, de dieren te voeren en de honden uit te laten. Ook de nacontrole van de geplaatste honden wordt verricht door een vrijwilliger.

12. Andere  werkkrachten
Het asiel is aangewezen als stageplek: jaarlijks lopen enkele VMBO/MBO-scholieren hun stage in het asiel. Dat betreft vaak een langdurige periode, zodat deze stagiairs volwaardig kunnen meedraaien in

de werkzaamheden.
Het asiel is ook aangewezen als werkplek voor taakstraffen. De ervaringen met de tot een taakstraf veroordeelden zijn wisselend: meestal zijn zij zeer gewaardeerde collega’s, soms wordt na korte tijd besloten de werkovereenkomst te verbreken.

13. Samenwerkende organisaties
Het asiel werkt samen met een aantal organisaties:
*Het NFDO  (Nederlandse Federatie Dierenopvang Organisaties) is de overkoepelende organisatie waar Dierenasiel  Waalwijk lid van is.
* Stichting Amivedi  houdt de gegevens bij van alle gevonden en vermiste honden en katten.
* Dierenambulance Tilburg verzorgt het vervoer naar het asiel van gevonden dieren in de gemeentes Loon op Zand en Waalwijk.
*Dierenambulance Den Bosch verzorgt het vervoer in de gemeente Heusden.
*Dierenambulance Altena verzorgt het vervoer in de gemeente Altena.
*Stichting Dierenlot heeft ons een dierentransportambulance verschaft, niet bedoeld voor het vervoer van bovengenoemde dierenambulances, maar bestemd voor het vervoer van eigen asieldieren o.a. naar dierenkliniek en pleeggezinnen.
*De Politie draagt honden en katten die op een of andere manier bij de Politie zijn terechtgekomen, over aan het asiel.
*Een enkele keer vangt het asiel ook dieren op voor de Stichting Dier en Project.

14. Communicatie
Het asiel kan rekenen op de medewerking  van het Brabants Dagblad en de streekbladen.  In het Brabants Dagblad verschijnt zo nu en dan een artikel over het asiel, in Weekblad Waalwijk en Weekblad Heusden  worden persberichten meestal integraal geplaatst en bovendien verschijnt  maandelijks  een column in Weekblad Waalwijk en Weekblad Heusden  Asieldier zoekt baas , alsmede op de websites Waalwijk Nieuws en Heusden Nieuws.
Voor informatie over het asiel kan men terecht op de website van het asiel. Te adopteren dieren worden bekend gemaakt via de website  www. dierenasiels.com .

15. Financiën
Hopelijk gaat het in 2020-2021 weer lukken het bescheiden vermogen van de stichting niet te hoeven aanspreken voor de dagelijkse exploitatie van het asiel. Dat is o.a. afhankelijk van de te ontvangen donaties en van sponsoring. In elk geval dient er een financiële buffer te zijn om onverwachte  kosten op te vangen. Daarnaast dient het vermogen als reservering voor groot onderhoud aan het gebouw en op termijn als bijdrage aan nieuwbouw om het asiel blijvend te laten voldoen aan de eisen van deze tijd.
De belangrijkste sponsoren zijn  Dierenlot, RABObank en Software Society. Daarnaast worden kleine onderhoudswerkzaamheden regelmatig geheel of gedeeltelijk door de betreffende bedrijven gesponsord.  

16. Slot
Hoewel het voortbestaan van het asiel afhankelijk is vanhonden en katten die al of niet tijdelijk geen thuis hebben, spreken wij de hoop uit dat het asiel in de toekomst overbodig is. Maar we vrezen dat deze hoop ongegrond is en daarom zullen alle medewerkers van Dierenasiel Waalwijk e.o. zich blijven inzetten voor het goed functioneren van het asiel.

mei 2020                                         

© Copyright Dierenasiel Waalwijk e.o. 2020