Jaarverslag 2020

STICHTING DIERENTEHUIS WAALWIJK E.O.

 1. Inleiding
Het jaar 2020 begon gewoon, maar werd vanaf maart zoals overal in de maatschappij beheerst door het Covid-virus. De “Coronamaatregelen” ontregelden voor een flink gedeelte de normale gang van zaken. Het asiel werd  al heel snel geconfronteerd met een enorm verlies. In maart overleed onze adviseur Noël Baijens aan de gevolgen van Corona. Het dierenasiel zal hem heel erg missen;  hij was een kundige, energieke, verstandige raadgever bij moeilijke kwesties. Hij was bijvoorbeeld degene die in 2012 de grote renovatie tot stand heeft gebracht.

2. Dagelijkse leiding
 In 2020 bestond het beheerdersteam uit de beheerder, een assistent-beheerder, twee flexibel in te zetten medewerkers en een teamlid op vrijwilligersbasis. Helaas heeft één medewerkster in november ontslag moeten nemen, omdat ze fysiek niet meer in staat was alle nodige handelingen te verrichten. Op 5 december was haar laatste werkdag. Gelukkig is wel dat er direct een opvolger gevonden werd.

3. Bestuur
Het bestuur bestond in 2020 uit 5 personen.

4. Vrijwilligers
Het beheerdersteam zag zich genoodzaakt het aantal vrijwilligers drastisch te beperken. Het asiel is veel te klein om genoeg op afstand van elkaar te kunnen blijven. Normaliter komen zo’n vijf à zes vrijwilligers per dag naar het asiel om alle verblijven schoon te maken, de katten te voeren en de honden uit te laten. Dit aantal werd teruggebracht naar maximaal 3 personen. Bijkomend voordeel was wel dat dit ook mogelijk was door een sterk geslonken bezettingsgraad: veel minder asieldieren dan anders.

5. Andere werkkrachten
De corona-uitbraak heeft er ook voor gezorgd dat er in 2020 geen stagiairs entewerkgestelden in het asiel werkzaam zijn geweest.

6. Honden
*Gevonden honden
Er zijn 62 zonder baas aangetroffen honden naar het asiel gebracht.
Van  47 honden kon via chipregistratie of anderszins de eigenaar worden opgespoord; zij zijn snel door de eigenaar opgehaald.  Voor de overige waarvan zich geen eigenaar aandiende,  gold de regel dat ze minimaal 14 dagen in het asiel in het asiel moesten verblijven, voordat ze naar een nieuwe baas konden. Het plaatsen van honden verliep zeer soepel; door het thuiswerken en door andere gevolgen van de lockdown was men over het algemeen sneller dan anders  geneigd een hond aan te schaffen.
*Honden die zijn afgestaan
Acht honden die door omstandigheden niet bij hun baas konden blijven, zijn afgestaan aan het asiel.
*Logeerhonden
Het asiel beschikt over voldoende hondenhokken om logeerhonden te kunnen herbergen.  Het betreft voornamelijk een vrij vaste, vertrouwde, steeds terugkerende groep honden. Doordat minder mensen met vakantie gingen, was ook dat aantal lager dan gewoonlijk.

7. Katten
*Gevonden katten

Helaas is het aantal gechipte katten in Nederland erg klein. Van de 277 gevonden katten kon van  slechts 25 katten via chipregistratie of anderszins de eigenaar worden achterhaald. De overige moesten volgens de wettelijke regel minimaal 14 dagen in het asiel verblijven voordat ze geplaatst konden worden. Meer dan helft ervan waren nog kittens, waarvan de adoptie nog gemakkelijker dan anders verliep.
*Katten die zijn afgestaan
Er zijn  daarnaast 19 afstandskatten in het asiel opgevangen.
*Kittens
Omdat het asiel te klein is om alle gevonden jonge katjes te herbergen en omdat het besmettingsgevaar in een asiel nogal groot is, is het merendeel daarvan overgebracht naar “pleeggezinnen”, opvangadressen waar de kittens in een huiselijke omgeving konden opgroeien, tot ze oud genoeg waren om geplaatst te worden bij een definitieve eigenaar. 

8. Dierenarts
Het asiel werkt samen met Dierenkliniek Waalwijk. Eens per week bezocht de daaraan verbonden dierenarts het asiel om de dieren na te kijken, in te enten en adviezen te geven voor eventuele behandeling.

 9. Asiel en gemeentes
Het asielheeft voor de vier gemeentes Waalwijk, Loon op Zand, Heusden en Altena alle binnen de gemeentegrenzen gevonden honden en katten opgevangen tegen een contractueel vastgelegde vergoeding.

10. PR
Maandelijks verscheen in Weekblad Waalwijk en op de sites Waalwijk Nieuws en Heusdens Nieuws de rubriek Asieldier zoekt baas. De website  www.dierenasiel-waalwijk.nl  is regelmatig bijgehouden.  Ook op Facebook is het asiel behoorlijk actief.
Voor het plaatsen van de dieren maakte het asiel gebruik van de website van de stichting Dierenasiels & Internet.

11. Financiën
Hiervoor wordt u verwezen naar de Jaarrekening 2020
Er zijn door diverse instellingen en particulieren donaties gedaan. Bovendien is het asiel verrast door enkele legaten.  Daarnaast werden we door bedrijven die dat al jaren doen, weer flink geholpen in natura.

12. Slot
We zien met een gemengd gevoel terug op 2020. Er zijn veel dieren geholpen, er heerste een goede sfeer, bijna alle dieren vonden vlot een nieuwe baas. Maar de gevolgen van de Corona-crisis drukte toch een bepalend stempel op het werk. Sommige vrijwilligers konden immers hun bijdrage niet leveren, hoe graag ze dat ook hadden willen doen! En voor de vrijwilligers die dat wel konden, golden de bekende beperkende regels, waardoor de sfeer wel heel prettig was, maar toch aan spontaniteit inboette. Daarom extra veel dank aan alle medewerkers!

mei 2021                                

© Copyright Dierenasiel Waalwijk e.o. 2020