BELEIDSPLAN 2022-2024

1. Inleiding

De beschaving van een volk kan worden afgemeten aan de manier waarop men met de dieren omgaat. Deze woorden van Gandhi zijn mooi, maar worden helaas niet door iedereen nageleefd. Voor talloze dieren wordt niet of onvoldoende gezorgd en ze belanden op straat. In Waalwijk heeft men, na jarenlang particuliere opvang van dergelijke dieren door een aantal dierenliefhebbers, in 1962 de Stichting Dierentehuis Waalwijk e.o. opgericht. In 1968 is het huidige gebouw neergezet. De vier gemeenten Waalwijk, Loon op Zand, Heusden en Altena hebben de opvang en zo mogelijk de herplaatsing van in deze gemeenten gevonden honden en katten overgedragen aan Dierenasiel Waalwijk e.o. Daarnaast biedt het asiel onderdak aan honden en katten die door omstandigheden niet meer kunnen blijven op het adres waar ze wonen. Zij worden per schriftelijke overeenkomst door hun baas afgestaan aan het asiel. Ook biedt het asiel ruimte aan honden die door vakantie en/of om andere redenen van hun baasje thuis even geen plek hebben.

2. Missie

De stichting heeft als doel honden en katten die op een of andere manier tijdelijk geen thuis hebben, op te vangen in Dierenasiel Waalwijk e.o. Er wordt naar gestreefd het verblijf in het asiel voor de dieren zo aangenaam mogelijk te maken, ze zo weinig mogelijk stress te bezorgen en zo nodig adequate medische hulp te verschaffen. Daarnaast heeft het dierenasiel als doel de gevonden of afgestane dieren zo kort mogelijk in het asiel te laten verblijven en doet het zijn best een bij het dier passend nieuw thuis te vinden

3. Visie

Het asiel gaat uit van de intrinsieke waarde van het dier en zal daarom trachten het welbevinden van de opgevangen dieren te bevorderen. Er moet daartoe rekening worden gehouden met de gezondheid, de leeftijd en het gedrag van de afzonderlijke dieren: ieder dier moet de zorg krijgen waarop het recht heeft. Het asiel acht het zijn plicht alle honden en katten te laten chippen en vaccineren. Om te voorkomen dat er een enorm overschot aan katten zal ontstaan, worden alle katten geneutraliseerd

4. Dagelijkse leiding

Het asiel wordt geleid door een beheerdersteam, bestaande uit de beheerder, woonachtig in het belendende huis, een assistent-beheerder, twee flexibel in te zetten medewerkers en een teamlid op vrijwilligersbasis. Zij geven leiding aan de ongeveer 35 vrijwilligers die nodig zijn om het asiel naar behoren te kunnen laten functioneren.

5. Bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit 5 leden. Gezien de toekomstontwikkelingen rondom de huisvestiging en de verdere professionalisering willen wij het bestuur in de loop van 2022 uitbreiden naar 9 leden. Ieder bestuurslid heeft dan een specifieke taak. Onder verantwoordelijkheid van het bestuur is een gespecialiseerd projectteam geformeerd om de nieuwbouw te begeleiden.  De beheerder legt verantwoording af aan het bestuur. Over onderwerpen die niet de dagelijkse gang van zaken betreffen, wordt het bestuur geraadpleegd. Het bestuur neemt daarover een beslissing. Dat geldt ook voor beleidszaken. Het bestuurslidmaatschap is onbezoldigd.

6. Asiel en gemeenten

Een burgemeester is wettelijk verantwoordelijk voor zwerfdieren, dieren die om welke reden dan ook hun thuis zijn kwijtgeraakt. Deze dieren worden beschouwd als gevonden voorwerpen en moeten minimaal twee weken worden vastgehouden om de eigenaars in staat te stellen hun bezit op te komen halen. De burgemeesters van de vier gemeenten Waalwijk, Loon op Zand, Heusden en Altena hebben deze verantwoordelijkheid uitbesteed aan het Dierenasiel Waalwijk e.o. De gemeenten betalen het asiel tot heden een vast bedrag per opgevangen dier en jaarlijks een klein bedrag per inwoner. Deze overeenkomst is contractueel vastgelegd.

7. Honden

Naar schatting zal in 2022-2023 aan ongeveer 80 á 100 honden onderdak verleend worden, een getal dat is gebaseerd op de cijfers van het afgelopen decennium. De laatste twee jaren heeft dit aantal onder druk gestaan vanwege corona. Een aantal daarvan zal spoedig weer door de eigenaars worden opgehaald, wat mede mogelijk ordt gemaakt door samenwerking met de Stichting Amivedi. Voor de overige geldt de wettelijke regeling dat ze minimaal twee weken in het asiel moeten verblijven, voordat een nieuw adres kan worden gezocht.

Voordat binnengekomen honden in de reguliere opvangruimte terechtkomen, moeten ze om eventuele besmettingen te voorkomen eerst in de quarantaineruimte worden ondergebracht.. Pas na vaccinatie en onderzoek door de dierenarts verhuizen ze naar een kennel bij de andere hondenkennels.
Om de zeer beperkte financiële middelen van het asiel aan te vullen, fungeert het asiel omwille van de extra inkomsten ook als logeeradres voor honden.

8. Katten

Het aantal op te vangen katten is moeilijker in te schatten: in 2018 waren er slechts 285, terwijl er in 2019 390 zijn binnengekomen; in 2020 maar 306 en in  2021 363. Landelijk gezien daalt het aantal op te vangen katten. Over het algemeen zijn de op te vangen dieren gezond, maar ieder jaar krijgt men te maken met de uitbraak van de zeer besmettelijke niesziekte. Er wordt geprobeerd dat binnen de perken te houden door de besmette dieren zo snel mogelijk in de ziekenboeg te plaatsen, maar het is en blijft onmogelijk dergelijke uitbraken te voorkomen. Nieuw binnengekomen katten worden ondergebracht in de quarantaine-afdeling, opdat niesziekte en andere besmettelijke aandoeningen enigszins onder controle gehouden kunnen worden.
Na vaccinatie en onderzoek door de dierenarts worden ze bij andere katten geplaatst in een kattenkamer.

9. Kittenopvang

Ongeveer de helft van het aantal katten wordt als kitten binnengebracht tussen april en november. Het asiel is te klein om deze grote hoeveelheid kittens te kunnen herbergen en bovendien zorgt zo’n opeenhoping van kittens voor het uitbreken van allerlei ziektes. Het asiel werkt daarom samen met een groot aantal pleeggezinnen, waar de kittens tot minimaal de leeftijd van negen weken moeten verblijven; daarna mogen ze worden ingeënt en op de website, Instagram en Facebook gezet worden om geadopteerd te worden.

10. Huisvesting

Het huidige dierenasiel is gebouwd in 1968. Vanaf 1997 heeft de stichting geprobeerd een nieuw asiel te realiseren. Dat is niet gelukt en omdat de situatie onhoudbaar was geworden, is in 2011 besloten over te gaan tot een flinke verbouwing. In juni 2012 vond de heropening plaats. Nu is tien jaar later definitief vastgesteld dat het asiel in deze vorm niet meer voldoet en dat een verbouwing niet meer volstaat. Om deze reden is een projectteam in het leven geroepen. Dat gaat het bestuur helpen om uiterlijk in 2024 op de huidige locatie of elders nieuwbouw te realiseren..  Ons staat voor ogen tot minimaal 2050 voldoende dierwaardige opvangcapaciteit te creëren in een energieneutraal dierenasiel.

11. Vrijwilligers

Het asiel is afhankelijk van vrijwilligers. Zonder hen kan het asiel niet draaien. Gelukkig zijn ongeveer 35 vrijwilligers bereid hun tijd en energie aan de asieldieren te besteden. Dagelijks is behalve de beheerders een groep van vijf à zes personen aanwezig om schoon te maken, de dieren te voeren en de honden uit te laten. Ook de nacontrole van de geplaatste honden wordt verricht door een vrijwilliger.
Omdat in een dierenasiel niet genoeg aandacht kan worden geschonken aan het welbevinden van binnengekomen kittens, wordt ernaar gestreefd zoveel mogelijk kittens in een huiselijke omgeving onder te brengen tot ze geadopteerd kunnen worden. Momenteel kan het asiel op zo’n 35 “pleeggezinnen” een beroep doen. Zij kunnen de kittens alle aandacht geven en ze voorbereiden op hun toekomstige bestaan als huisdier.

12. Andere werkkrachten

Het asiel is aangewezen als stageplek: jaarlijks lopen enkele VMBO/MBO-scholieren hun stage in het asiel. Dat betreft vaak een langdurige periode, zodat deze stagiairs volwaardig kunnen meedraaien in de werkzaamheden. Het asiel is ook aangewezen als werkplek voor taakstraffen. De ervaringen met de tot een taakstraf veroordeelden zijn wisselend: meestal zijn zij zeer gewaardeerde collega’s, soms wordt na korte tijd besloten de werkovereenkomst te verbreken

13. Samenwerkende organisaties

Het asiel werkt samen met een aantal organisaties:
*Het NFDO (Nederlandse Federatie Dierenopvang Organisaties) is de overkoepelende organisatie waar Dierenasiel Waalwijk lid van is.
* Stichting Amivedi houdt de gegevens bij van alle gevonden en vermiste honden en katten.
* Dierenambulance Tilburg verzorgt het vervoer naar het asiel van gevonden dieren in de gemeentes Loon op Zand en Waalwijk.
*Dierenambulance Den Bosch verzorgt het vervoer in de gemeente Heusden. *Dierenambulance Altena verzorgt het vervoer in de gemeente Altena.
*Stichting Dierenlot heeft ons een dierentransportambulance verschaft, niet bedoeld voor het vervoer van bovengenoemde dierenambulances, maar bestemd voor het vervoer van eigen asieldieren o.a. naar dierenkliniek en pleeggezinnen.
*De Politie draagt honden en katten die op een of andere manier bij de Politie zijn terechtgekomen, over aan het asiel.
*Een enkele keer vangt het asiel ook dieren op voor de Stichting Dier en Project.

14. Communicatie

Het asiel kan rekenen op de medewerking van het Brabants Dagblad en de streekbladen. In het Brabants Dagblad verschijnt zo nu en dan een artikel over het asiel, in de Weekbladen Waalwijk, Heusden, Altena en de Duinkoerier worden persberichten meestal integraal geplaatst en bovendien verschijnt maandelijks een column in Weekblad Waalwijk Asieldier zoekt baas, alsmede op de websites Waalwijk Nieuws en Heusden Nieuws, op Facebook en op Youtube. Voor informatie over het asiel kan men terecht op de website van het asiel, www.dierenasiel-waalwijk.nl .

Te adopteren dieren worden bekend gemaakt via de website www.dierenasiels.com. Om diverse doelgroepen te bereiken worden  via de social-mediakanalen van Facebook en Instagram en youtube berichten geplaatst. Binnenkort wordt gestart met een kanaal op Tiktok.Voor het werven van bestuursfuncties, medewerkers en vrijwilligers wordt het platform LinkedIn gebruikt. Verder zal onderzocht worden ofbeeldreclame via externe bedrijfspanden realistisch is en toegevoegde waarde vertegenwoordigt.

15. Financiën

Hopelijk gaat het in 2022-2024 weer lukken het bescheiden vermogen van de stichting niet te hoeven aanspreken voor de dagelijkse exploitatie van het asiel. Dat is o.a. afhankelijk van de te ontvangen gelden van de betrokken gemeenten, donaties en van sponsoring. In elk geval dient er een financiële buffer te zijn om onverwachte kosten op te vangen. Daarnaast dient het gereserveerde vermogen te worden aanbesteed voor nieuwbouw om het asiel blijvend te laten voldoen aan de eisen van deze tijd. De belangrijkste sponsoren zijn stichting Dierenlot, Rabobank en Software Society. Daarnaast worden kleine onderhoudswerkzaamheden regelmatig geheel of gedeeltelijk door de betreffende bedrijven gesponsord. Doel van onze stichting is marktconform te kunnen opereren. Wij zullen hierover dan ook regelmatig contact houden met onze omliggende collegae-dierenasiels. De bijdrage vanuit de vier gemeenten zal na  teveel jaren van stilstand substantieel verhoogd moeten worden om het bestaansrecht te kunnen borgen.

16. Slot

Hoewel het voortbestaan van het asiel afhankelijk is van honden en katten die al of niet tijdelijk geen thuis hebben, spreken wij de hoop uit dat het asiel in de toekomst overbodig is. Maar we vrezen dat deze hoop ongegrond is en daarom zullen alle medewerkers van Dierenasiel Waalwijk e.o. zich blijven inzetten voor het goed functioneren van het asiel.

Januari 2022

© Copyright Dierenasiel Waalwijk e.o. 2020