Jaarverslag 2021

 STICHTING DIERENTEHUIS WAALWIJK E.O.

1. Inleiding
Evenals het jaar 2020 stond 2021 in het teken van de Corona-pandemie. De te nemen maatregelen maakte het werken voor de vaste medewerkers en de vrijwilligers op zich niet anders dan anders: het gaat immers om de verzorging van de dieren en die zorg werd gewoon geleverd. Maar omdat er minder vrijwilligers tegelijk konden worden ingeroosterd  vanwege de aangeraden onderlinge afstand, moest men ook dit jaar soms meer hokken schoonmaken, dieren voeren, honden uitlaten dan voorheen. En, wat natuurlijk een belangrijk aspect van het werk is, het was misschien in sociaal opzicht niet zo gezellig als in “normale” tijden. De sfeer was overigens net als in 2020 volgens de medewerkers goed.

2. Dagelijkse leiding
 In 2021 bestond het beheerdersteam uit de beheerder, een assistent-beheerder, twee flexibel in te zetten medewerkers en een teamlid op vrijwilligersbasis.

3. Bestuur
Het bestuur bestond in 2021 uit 5, later 6 personen.
Wegens vertrek van de voorzitter werd haar plaats ingenomen door een nieuwe voorzitter; daarnaast werd het bestuur aangevuld met een zesde bestuurslid, die zich voornamelijk focust op de nieuwbouw.

4. Vrijwilligers
Ook dit jaarwaren vele vrijwilligers, ongeveer 40,  bereid zich in te zetten voor de in het asiel verblijvende honden en katten. Het ziekteverzuim was door de pandemie vanzelfsprekend hoger dan andere jaren, maar er hebben zich zoveel vrijwilligers aangemeld, dat het vrijwel iedere dag geen probleem was de bezetting op peil te houden. Zonder hun enthousiaste zorg zou het asiel niet goed kunnen functioneren!
Naast de vrijwilligers die dagelijks de dieren in het asiel onder hun hoede namen, kon het asiel ook een beroep doen op zo’n 35 andere vrijwilligers: pleeggezinnen die kittens thuis verzorgden tot ze geplaatst konden worden in een definitief gezin.

5. Andere werkkrachten
In 2021 hebben drie VMBO/MBO-studenten stage in het asiel gelopen.
Ook door de rechter opgelegde taakstraffen kunnen in het asiel worden uitgevoerd: 
Zes  tewerkgestelden  hebben hun taakstraf  naar behoren uitgevoerd.

6. Honden
*Gevonden honden
Er zijn 67 zonder baas aangetroffen honden naar het asiel gebracht.
Van 36 honden kon via chipregistratie of anderszins de eigenaar worden opgespoord; zij zijn snel door de eigenaar opgehaald.  Voor de overige waarvan zich geen eigenaar aandiende,  gold de regel dat ze minimaal 14 dagen in het asiel in het asiel moesten verblijven, voordat ze naar een nieuwe baas konden. Het plaatsen van honden verliep ook dit jaar soepel.
*Honden die zijn afgestaan
Negen honden die door omstandigheden niet bij hun baas konden blijven, zijn afgestaan aan het asiel.
*Logeerhonden
Het asiel beschikt over voldoende hondenhokken om logeerhonden te kunnen herbergen.  Het betreft voornamelijk een vrij vaste, vertrouwde, steeds terugkerende groep honden. Doordat minder mensen met vakantie gingen, was dat aantal lager dan gewoonlijk.

7. Katten
*Gevonden katten

Helaas is het aantal gechipte katten in Nederland erg klein. Van de 354 gevonden katten kon van  slechts 11 katten via chipregistratie of anderszins de eigenaar worden achterhaald. De overige moesten volgens de wettelijke regel minimaal 14 dagen in het asiel verblijven voordat ze geplaatst konden worden. Meer dan helft ervan waren nog kittens.
*Katten die zijn afgestaan
Er zijn  daarnaast 6 afstandskatten in het asiel opgevangen.
*Kittens
Omdat het asiel te klein is om alle gevonden jonge katjes te herbergen en omdat het besmettingsgevaar in een asiel nogal groot is, is het merendeel daarvan overgebracht naar “pleeggezinnen”, opvangadressen waar de kittens in een huiselijke omgeving konden opgroeien, tot ze oud genoeg waren om geplaatst te worden bij een definitieve eigenaar. 

8. Dierenarts
Het asiel werkt samen met Dierenkliniek Waalwijk. Eens per week bezocht de daaraan verbonden dierenarts het asiel om de dieren na te kijken, in te enten en adviezen te geven voor eventuele behandeling.

 9. Asiel en gemeentes
Het asielheeft voor de vier gemeentes Waalwijk, Loon op Zand, Heusden en Altena alle binnen de gemeentegrenzen gevonden honden en katten opgevangen tegen een contractueel vastgelegde vergoeding.

10. PR
Maandelijks verscheen in Weekblad Waalwijk en op de sites Waalwijk Nieuws en Heusdens Nieuws de rubriek Asieldier zoekt baas. De website  www.dierenasiel-waalwijk.nl  is regelmatig bijgehouden.  Ook op Facebook , Instagram en Youtube is het asiel actief.
Voor het plaatsen van de dieren maakte het asiel gebruik van de website van de stichting Dierenasiels & Internet. Voordeel daarvan is dat het bereik niet beperkt blijft tot de nabije omgeving, maar heel Nederland bestrijkt. Een groot aantal andere dierenasielen maken ook van deze website gebruik.

11. Commissie Nieuwbouw
In het najaar is de commissie Overleg Nieuwbouw gevormd, bestaande uit 12 personen,  onder wie een aantal bestuursleden. De overigen zijn afkomstig uit diverse maatschappelijke segmenten, die met hun kennis en kunde bij willen dragen aan het realiseren van een nieuw asiel. Al jaren zat nieuwbouw in de planning, maar door het opzetten van deze commissie wordt er weer urgentie aan het project gegeven.

12. Financiën
Hiervoor wordt u verwezen naar de Jaarrekening 2021
Er zijn door diverse instellingen en particulieren donaties gedaan. Bovendien is het asiel verrast door enkele legaten.  Daarnaast werden we door bedrijven die dat al jaren doen, weer flink geholpen in natura.

13. Slot
We zien net als in 2020 met een gemengd gevoel terug op 2021. Er zijn veel dieren geholpen, er heerste een goede sfeer, bijna alle dieren vonden vlot een nieuwe baas. Maar de gevolgen van de Corona-crisis drukte toch een bepalend stempel op het werk. Sommige vrijwilligers konden immers hun bijdrage niet leveren, hoe graag ze dat ook hadden willen doen! En voor de vrijwilligers die dat wel konden, golden de bekende beperkende regels, waardoor de sfeer wel prettig was, maar toch aan spontaniteit inboette. Daarom extra veel dank aan alle medewerkers!

april 2022                                

© Copyright Dierenasiel Waalwijk e.o. 2020