Beleidsplan 2018-2019

STICHTING DIERENTEHUIS WAALWIJK E.O.

BELEIDSPLAN 2018-2019

1. Inleiding

De beschaving van een volk kan worden afgemeten aan de manier waarop men met de dieren omgaat. Deze woorden van Gandhi zijn mooi, maar worden helaas niet door iedereen nageleefd. Voor talloze dieren wordt niet of onvoldoende gezorgd en ze belanden op straat. In Waalwijk heeft men, na jarenlang particuliere opvang van dergelijke dieren door een aantal dierenliefhebbers, in 1962 een dierenasiel opgericht, aanvankelijk in een noodgebouw aan de Meerdijk. In 1968 is het huidige gebouw neergezet.

De gemeenten Waalwijk, Loon op Zand, Aalburg en Heusden hebben de opvang en zo mogelijk de herplaatsing van in de genoemde gemeenten gevonden honden en katten toevertrouwd aan Dierenasiel Waalwijk e.o.

Daarnaast biedt het asiel onderdak aan honden en katten die door omstandigheden niet meer kunnen blijven op het adres waar ze wonen. Zij worden per schriftelijke overeenkomst door hun baas afgestaan aan het asiel.

2. Missie

De stichting heeft als doel honden en katten die op een of andere manier tijdelijk geen thuis hebben, op te vangen in Dierenasiel Waalwijk e.o. Er wordt naar gestreefd het verblijf in het asiel voor de dieren zo aangenaam mogelijk te maken, ze zo weinig mogelijk stress te bezorgen en zo nodig adequate medische hulp te verschaffen. Daarnaast heeft het dierenasiel als doel de dieren zo kort mogelijk in het asiel te laten verblijven en doet het zijn best een bij het dier passend nieuw adres te vinden.

3. Visie

Het asiel gaat uit van de intrinsieke waarde van het dier en zal daarom trachten het welbevinden van de opgevangen dieren te bevorderen. Er moet daartoe rekening worden gehouden met de gezondheid, de leeftijd en het gedrag van de afzonderlijke dieren: ieder dier moet de zorg krijgen waarop het recht heeft. Het asiel acht het zijn plicht alle honden en katten te laten chippen en inenten. Om te voorkomen dat er een enorm overschot aan katten zal ontstaan, worden alle katten geneutraliseerd.

4. Dagelijkse leiding

Het asiel wordt geleid door een beheerder, woonachtig in het belendende huis. Zij wordt bijgestaan door een assistent-beheerder, een dierverzorger en een teamlid op vrijwilligersbasis. Ze geeft leiding aan de ongeveer 30 vrijwilligers die nodig zijn om het asiel naar behoren te kunnen laten functioneren.

5. Bestuur

De beheerder moet verantwoording afleggen aan het bestuur. Aangaande onderwerpen die niet de dagelijkse gang van zaken betreffen, moet het bestuur geraadpleegd worden. Het bestuur neemt daarover een beslissing, alsmede over beleidszaken. Het bestuurslidmaatschap is onbezoldigd.

6. Asiel en gemeenten

Een burgemeester is wettelijk verantwoordelijk voor zwerfdieren, dieren die om welke reden dan ook hun thuis zijn kwijtgeraakt. Deze dieren worden beschouwd als gevonden voorwerpen en moeten minimaal twee weken worden vastgehouden om de eigenaar in staat te stellen hun bezit op te komen halen. De burgemeesters van de gemeenten Waalwijk, Loon op Zand, Aalburg en Heusden hebben deze verantwoordelijkheid uitbesteed aan het Dierenasiel Waalwijk e.o. De gemeenten betalen het asiel een vast bedrag per opgevangen dier en jaarlijks een klein bedrag per inwoner. Deze overeenkomst is contractueel vastgelegd.

7. Honden

Naar schatting zal in 2018-2019 aan ongeveer 100 honden onderdak verleend worden, een getal dat is gebaseerd op de cijfers van de afgelopen jaren. Een aantal daarvan zal spoedig weer door de eigenaars worden opgehaald, wat mede mogelijk wordt gemaakt door samenwerking met de Stichting Amivedi. Voor de overige geldt de wettelijke regeling dat ze minimaal twee weken in het asiel moeten verblijven, voordat een nieuw adres kan worden gezocht. Het aantal op te vangen honden is al enkele jaren stabiel. Omdat het asiel altijd kampt met een dreigend financieel tekort, fungeert het asiel omwille van de extra inkomsten ook als logeeradres voor honden.

8. Katten

Het aantal op te vangen katten is moeilijker in te schatten: in 2016 waren er ruim 420, terwijl er in 2017 310 zijn binnengekomen. Over het algemeen zijn de op te vangen dieren gezond, maar ieder jaar krijgt men te maken met de uitbraak van de zeer besmettelijke niesziekte. Er wordt geprobeerd dat binnen de perken te houden door de besmette dieren zo snel mogelijk in de ziekenboeg te plaatsen, maar het is en blijft onmogelijk dergelijke uitbraken te voorkomen. Nieuw binnengekomen katten worden ondergebracht in de quarantaine-afdeling, opdat niesziekte en andere besmettelijke aandoeningen enigszins onder controle gehouden kunnen worden.

9. Kittenopvang

Ongeveer de helft van het aantal katten wordt als kitten binnengebracht tussen april en november. Het asiel is te klein om deze grote hoeveelheid kittens te kunnen herbergen en bovendien zorgt zo’n opeenhoping van kittens voor het uitbreken van allerlei ziektes. Het asiel werkt daarom samen met een groot aantal pleeggezinnen, waar de kittens tot minimaal de leeftijd van negen weken moeten verblijven; daarna mogen ze worden ingeënt en op de site gezet worden om geplaatst te worden.

10. Huisvesting

Het dierenasiel is gebouwd in 1968. Vanaf 1997 heeft de stichting geprobeerd een nieuw asiel te realiseren. Dat is niet gelukt en omdat de situatie onhoudbaar was geworden, is in 2011 besloten over te gaan tot een flinke verbouwing. In juni 2012 vond de heropening plaats. Het huidige asiel is nog niet helemaal ideaal en kampt nog steeds met ruimtegebrek, maar er kan wel nog een behoorlijk aantal jaren goede opvang en zorg aan de dieren geleverd worden. Een nieuw asiel blijft wenselijk en daarvoor zullen fondsen moeten worden geworven.

11. Vrijwilligers

Het asiel is afhankelijk van vrijwilligers. Zonder hen kan het asiel niet draaien. Gelukkig zijn ongeveer 30 vrijwilligers bereid hun tijd en energie aan de asieldieren te besteden. Dagelijks is behalve de beheerders een groep van vijf à zes personen aanwezig om schoon te maken, de dieren te voeren en de honden uit te laten. Ook de nacontrole van de geplaatste honden wordt gedaan door een vrijwilliger.

12. Andere werkkrachten 

- Het asiel is aangewezen als stageplek: jaarlijks lopen enkele MBO-scholieren hun stage in het asiel. Dat betreft vaak een langdurige periode, zodat deze stagiaires volwaardig kunnen meedraaien in de werkzaamheden.

- Het asiel is ook aangewezen als werkplek voor taakstraffen. De ervaringen met de tot een taakstraf veroordeelden zijn wisselend: soms zijn zij zeer gewaardeerde collega’s, soms wordt na korte tijd besloten de samenwerking te verbreken.

13. Communicatie

Het asiel kan rekenen op de medewerking van het Brabants Dagblad en de streekbladen. In het Brabants Dagblad verschijnt zo nu en dan een artikel over het asiel, in Weekblad Waalwijk en de Maasroute worden persberichten meestal integraal geplaatst en bovendien verschijnt maandelijks een column in de Maasroute en Weekblad Waalwijk, Asieldier zoekt baas.

Voor informatie over het asiel kan men terecht op de website van het asiel. Te plaatsen dieren worden bekend gemaakt via de website www. dierenasiels.com .

14. Financiën

Hopelijk gaat het in 2018-2019 lukken het bescheiden vermogen van de stichting niet te hoeven aanspreken voor de dagelijkse exploitatie van het asiel. Dat is o.a. afhankelijk van de te ontvangen donaties. Wel hebben de honden en katten die in het asiel binnenkomen, gemiddeld meer zorg en medische behandeling nodig dan voorheen, waardoor de kosten toenemen. Om de nodige zorg te waarborgen dient er dus een financiële buffer te zijn om deze kosten op te vangen. Daarnaast dient het vermogen als reservering voor groot onderhoud aan het gebouw en op termijn als bijdrage aan nieuwbouw om het asiel blijvend te laten voldoen aan de eisen van deze tijd.

15. Slot

Hoewel het voortbestaan van het asiel afhankelijk is vanhonden en katten die al of niet tijdelijk geen thuis hebben, spreken wij de hoop uit dat het asiel in de toekomst overbodig is. Maar we vrezen dat deze hoop ongegrond is en daarom zullen alle medewerkers van Dierenasiel Waalwijk e.o. zich blijven inzetten voor het goed functioneren van het asiel.

januari 2018                                                                                 Floor Geerligs, secretaris