Jaarverslag 2017

DIERENASIEL WAALWIJK E.O.

JAARVERSLAG 2017

1. Inleiding

Stond 2016 grotendeels in het teken van degezondheidssituatie van de beheerder, in maart 2017 was dat voorbij en leek de rust weergekeerd. Maar in de periode augustus/september werd op haar beurt de assistent-beheerder wegens ziekte uitgeschakeld. Gelukkig werd haar afwezigheid naar volle tevredenheid door de collega’s, vrijwilligers en een tijdelijke invalkracht gecompenseerd.
Opvallend was dat er minder dieren in het asiel werden opgenomen dan de voorgaande jaren; wel waren er relatief nogal wat “lastige gevallen” onder de honden, met name door gedragsproblemen.

2. Dagelijkse leiding

In 2017 bestond het beheerdersteam uit de beheerder, de assistent-beheerder, een flexibel in te zetten dierverzorger en een teamlid op vrijwilligersbasis. In januari/februari en in september/oktober is een tijdelijke werkkracht aangetrokken ter vervanging van beheerder respectievelijk assistent-beheerder.

3. Bestuur

Het bestuur bestond in 2017 uit 6 personen. Helaas is in december ons bestuurslid Peter van Meeuwen overleden.
Er is nog steeds behoefte aan een bestuurslid dat zich wil bezighouden met fondsenwerving. Het is ons ook in 2017 niet gelukt daar iemand voor te vinden.

4. Vrijwilligers

Ongeveer 30 vrijwilligers hebben zich ingezet voor het schoonmaken van de dierverblijven en de overige ruimtes, het voeren van de katten en het uitlaten van de honden. Zonder hen kon het asiel niet functioneren. Evenals in voorgaande jaren heeft een oproep in de streekbladen ervoor gezorgd dat in de zomer vakantiehulpen het vrijwilligersteam konden versterken.

5. Andere werkkrachten

In 2017 hebben21 MBO-studenten stage in het asiel gelopen.
Ook door de rechter opgelegde taakstraffen kunnen in het asiel worden uitgevoerd: 12 tewerkgestelden hebben hun taakstraf naar behoren uitgevoerd.

6. Honden

Gevonden honden
Er zijn 92 zonder baas aangetroffen honden naar het asiel gebracht. Van 72 honden kon via chipregistratie of anderszins de eigenaar worden opgespoord; zij zijn snel door de eigenaar opgehaald. Voor de overige waarvan zich geen eigenaar aandiende, gold de regel dat ze minimaal 14 dagen in het asiel in het asiel moesten verblijven, voordat ze naar een nieuwe baas konden. Gelukkig verliep het plaatsen van honden over het algemeen behoorlijk soepel.
Pups
Eén hond bleek na binnenkomst drachtig te zijn en heeft tot grote vreugde van alle medewerkers 7 pups geworpen. Ze moesten lang in het asiel verblijven, omdat bij deze hondjes een gelukkig niet gemakkelijk overdraagbare schimmelinfectie werd geconstateerd.
Honden die zijn afgestaan
13 honden die door omstandigheden niet bij hun baas konden blijven, zijn overgedragen aan het asiel.
Logeerhonden
Het asiel beschikt over voldoende hondenhokken om een aantal logeerhonden te kunnen herbergen. Het betreft een vrij vaste, vertrouwde, steeds terugkerende groep honden.

7. Katten

Gevonden katten
Helaas is het aantal gechipte katten in Nederland erg klein. Van de ruim 310 gevonden katten kon van slechts 16 katten via chipregistratie of anderszins de eigenaar worden achterhaald. De overige moesten volgens de wettelijke regel minimaal 14 dagen in het asiel verblijven voordat ze geplaatst konden worden. Katten die zijn afgestaan
Er zijn daarnaast 21 afstandskatten in het asiel opgevangen.
Kittens
Omdat het asiel te klein is om alle gevonden jonge katjes te herbergen en omdat het besmettingsgevaar in een asiel nogal groot is, is het merendeel daarvan overgebracht naar “pleeggezinnen”, opvangadressen waar de kittens in een huiselijke omgeving konden opgroeien tot ze oud genoeg waren om geplaatst te worden bij een definitieve eigenaar. Het plaatsen van kittens is een stuk gemakkelijker dan van volwassen katten. Rond Kerstmis was dat bij alle kittens gelukt. Ziektes Hoewel er geen sprake was van een ernstige epidemie zoals bijvoorbeeld van een schimmelinfectie, had het asiel wel te kampen met een behoorlijk volle ziekenboeg. De boosdoener was zoals meestal niesziekte.

8. Dierenarts

De samenwerking met dierenkliniek De Langstraat verliep goed. Eens per week bezocht de vaste asieldierenarts het asiel om de dieren na te kijken, in te enten en adviezen te geven voor eventuele behandeling.

9. Asiel en gemeentes

Het asielheeft al sinds de oprichting in 1962 afspraken met de gemeente Waalwijk en met omliggende gemeentes om de binnen de gemeentegrenzen gevonden honden en katten op te vangen. Sinds de gemeentelijk herindeling zijn dat de gemeentes Waalwijk, Loon op Zand, Heusden en Aalburg.

10. PR

Maandelijks verscheen in Weekblad Waalwijk de rubriek Asieldier zoekt baas. In De Maasroute en Weekblad Waalwijk werden enkele door het asiel ingebrachte persberichten opgenomen. De website www.dierenasiel-waalwijk.nl is regelmatig bijgehouden. Ook op Faceboek is het asiel behoorlijk actief. Voor het plaatsen van de dieren maakte het asiel gebruik van de website van de stichting Dierenasiels & Internet.

11. Financiën

Hiervoor wordt u verwezen naar de Jaarrekening 2017. Er zijn door diverse instellingen forse donaties gedaan. Daarnaast werden we door enkele bedrijven die dat al jaren doen, weer flink geholpen in natura. Zij zijn alle te vinden op de website. Daartegenover staat dat evenals in voorgaande jaren de particuliere donaties in aantal teruggelopen zijn.

12. Asiel en omgeving

Het dierenasiel staat op een bedrijventerrein; overdag is daar natuurlijk bedrijvigheid, maar ‘s avonds en ’s nachts heerst er betrekkelijke rust. Met name voor de honden is dat gewenst: wanneer één hond aanslaat wegens vermeende gevaren, volgen er onherroepelijk meer. In de loop van het jaar bleken er gemeentelijke plannen te zijn gemaakt voor de directe omgeving van het asiel. Aanvankelijk hielden die de vestiging van een asielzoekerscentrum en een huisvestingsproject voor arbeidsmigranten in. Door de plannen voor een asielzoekerscentrum is een streep getrokken, maar het woningenproject voor 400 arbeidsmigranten bleef gehandhaafd en zal in 2018 direct achter het asiel gerealiseerd worden. Bovendien ligt er ter vervanging van het asielzoekerscentrum nu een plan voor een cultureel centrum op hetzelfde terrein. Daarnaast is een vergunning aangevraagd voor een Casino aan de Prof. Asserweg met een groot parkeerterrein in de directe nabijheid van het asiel. Het asiel maakt deel uit van de door de gemeente in het leven geroepen klankbordgroep. We zijn ervan overtuigd dat deze ontwikkelingen niet bevorderlijk zijn voor de rust van onze asieldieren en maken ons grote zorgen voor de toekomst.

13. Slot

We zien met een goed gevoel terug op 2017. Er zijn veel dieren geholpen, er heerste een goede sfeer, de meeste dieren vonden vlot een nieuwe baas. Wel was er sprake van behoorlijk veel medische klachten met de daarvoor noodzakelijke behandelingen en ingrepen. We zien de toekomst met vertrouwen maar toch ook met zorg tegemoet. We moeten hard werken om fondsen te werven. Wil het asiel kunnen blijven bestaan, dan moet er een solide financiële basis worden gelegd. Er is dus nog veel te doen. . .

januari 2018                                                                  Floor Geerligs, secretaris