Pensionvoorwaarden

Dierenasiel Waalwijk e.o.                                                                                           

ALGEMENE VOORWAARDEN HONDENPENSION                      

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Dierenasiel Waalwijk e.o. : medewerkers van Dierenasiel Waalwijk e.o. die als werkzaamheden het tijdelijk huisvesten en verzorgen van gasthonden hebben.

Klant: een natuurlijk persoon die de eigenaar is, of deze vertegenwoordigt, van een gasthond, waarvoor een pensionovereenkomst wordt of is getekend met het dierenasiel.

Gasthond: de hond waarop de pensionovereenkomst betrekking heeft.

Pensionovereenkomst: de overeenkomst tussen de klant en het dierenasiel, waarbij het dierenasiel zich verplicht de gasthond gedurende een bepaalde periode (pensionperiode) te huisvesten en te verzorgen tegen een door de klant te betalen prijs onder de in de pensionovereenkomst vastgelegde voorwaarden.

Huisvesting/Huisvesten: het tijdelijk ter beschikking stellen van een adequate ruimte ten behoeve van het verblijf met verzorging van de gasthond.

Verzorging: de door het dierenasiel uit te voeren werkzaamheden gedurende de pensionperiode ten behoeve van het welzijn van de gasthond.

Reservering: de afspraak tussen het dierenasiel en de klant om de gasthond gedurende een tijdelijke periode huisvesting te verlenen en te verzorgen in het dierenasiel.

Asieldierenarts: de aan het dierenasiel Waalwijk verbonden dierenarts of diens vervanger.

Vaccinatie: de op het moment van de pensionovereenkomst geldende vaccinatie-verplichtingen waaraan de klant moet voldoen.

Artikel 2 – Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen het dierenasiel en de klant voor zover deze betrekking hebben op het tijdelijk huisvesten en verzorgen van een gasthond.

Artikel 3 – Gang van zaken voorafgaand aan het huisvesten

Het dierenasiel stelt de klant in de gelegenheid de tijdelijke huisvesting voor de gasthond vooraf te bekijken. Als de gasthond het dierenasiel niet kent kan er vooraf een kennismaking plaatsvinden tussen het dierenasiel en de gasthond. Indien het dierenasiel het nodig acht volgt er een observatiedag om na te gaan of het dierenasiel de gasthond tijdelijk wil/kan huisvesten. Indien het dierenasiel de gasthond niet geschikt acht voor huisvesting in het dierenasiel is zij gerechtigd van huisvesting van de gasthond af te zien.

Artikel 4 – De pensionovereenkomst

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van het dierenasiel door de klant. Uiterlijk op de dag van aankomst van de gasthond ondertekent de klant de pensionovereenkomst. De pensionovereenkomst wordt geacht correct te zijn nagekomen door het dierenasiel als de klant geen schriftelijk bezwaar of klacht heeft ingediend bij het dierenasiel binnen tien dagen na afloop van de pensionperiode.

Artikel 5 – De prijs en prijswijzigingen

De prijs die de klant moet betalen staat in de pensionovereenkomst en bevat de kosten voor huisvesting, verzorging en voer. Als de klant zelf (dieet)voer meebrengt geeft dit geen korting op de prijs. Wordt de overeenkomst aansluitend verlengd dan blijft de dagvergoeding gelijk aan de dagvergoeding in de oorspronkelijke pensionovereenkomst.

Artikel 6 – De Betaling

Betaling dient te geschieden door PIN betaling. Vervroegd ophalen van de gasthond geeft geen recht op gedeeltelijke teruggaaf van de prijs genoemd in de pensionovereenkomst, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Artikel 7 – Niet tijdige betaling

De klant is in verzuim vanaf het verstrijken van de afgesproken betalingsdatum. Het dierenasiel stuurt een betalingsherinnering en stelt de klant in de gelegenheid om binnen 14 dagen te betalen. Na het verstrijken van de termijn van de betalingsherinnering kan tot inschakeling van een incassobureau worden overgegaan. De kosten zijn voor rekening van de klant. Het dierenasiel mag wettelijke rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn.

Artikel 8 – Rechten en plichten van het dierenasiel

Het dierenasiel verplicht zich conform de afgesloten pensionovereenkomst gedurende de afgesproken periode de overeengekomen verzorging en huisvesting te verlenen op een wijze, zoals een vakbekwaam pension betaamt. Het dierenasiel zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de klant ten aanzien van de huisvesting en verzorging van de gasthond. Voor zover die wensen afwijken van de gebruikelijke gang van zaken, worden deze schriftelijk vastgelegd en ter kennis gebracht aan een ieder die betrokken is bij de huisvesting en verzorging van de gasthond. Het dierenasiel mag zonder opgaaf van redenen een klant weigeren een aanbod te doen om een gasthond te huisvesten. Het dierenasiel mag de gasthond bij aanvang van de pensionperiode weigeren op te nemen als de vaccinatie onvoldoende is, omdat de gasthond ziek of slecht verzorgd is, of de algemene conditie zwak is. Het dierenasiel zal de klant informeren over hun waarnemingen of bijzonderheden met betrekking tot de gasthond gedurende de pensionperiode. Het dierenasiel informeert de klant als zij deze gasthond in de toekomst niet meer willen en zullen huisvesten. Wanneer tijdens de pensionperiode de gasthond niet te handhaven blijkt, wordt de eigenaar verzocht de hond op te halen.

Artikel 9 – Verantwoordelijkheden en plichten klant

De klant is verplicht aan het dierenasiel alle informatie te verstrekken die in het belang is van goede en verantwoorde huisvesting en verzorging van de gasthond. De klant verstrekt het dierenasiel de gegevens van een contactpersoon die namens hem beslissingen kan nemen over de gasthond als de klant zelf verwacht voor langere tijd afwezig te zullen zijn.

De klant is verplicht het bewijs af te geven dat de gasthond de vereiste vaccinaties heeft ondergaan. De klant is aansprakelijk voor de gevolgen van gebrekkige of onjuiste gegevensverstrekking over de gasthond. De klant houdt zich aan de vastgestelde openingstijden van het dierenasiel.

Artikel 10- Ongevallen met of ziekte van de gasthond

De klant neemt bij deze kennis van het feit dat er ondanks zorgvuldig handelen van het dierenasiel bijtincidenten voorkomen. De klant kan het dierenasiel niet aansprakelijk stellen voor enige kosten voortvloeiend uit de gevolgen van een eventuele vechtpartij of bijtincident omdat de klant op de hoogte is van de risico’s van het groepsgedrag bij honden.

De klant machtigt hierbij het dierenasiel om bij ziekte (of bij redelijk vermoeden daarvan) of bij een ongeval met de gasthond de asieldierenarts te consulteren. Het dierenasiel zal al die maatregelen nemen die passen bij de gegeven situatie. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de klant. Wanneer blijkt dat voor het herstelproces van de gasthond kostbare veterinaire maatregelen nodig zijn wordt dit gemeld aan de klant of aan diens contactpersoon. De klant bepaalt het vervolgtraject en betaalt de bijbehorende kosten. Indien dit contact vertragend werkt in de behandeling van de gasthond kan dit het dierenasiel niet worden toegerekend. Het dierenasiel kan, op advies van de asieldierenarts, kalmerende of andere medicatie toedienen. Het dierenasiel kan de gasthond overbrengen naar de ziekenboeg van het dierenasiel. Het dierenasiel informeert de klant bij beëindiging van de pensionovereenkomst over de ziekte van de gasthond en de bijbehorende behandeling.

Artikel 11 – Overlijden van de gasthond

Het dierenasiel informeert de klant of diens contactpersoon zo snel mogelijk over het overlijden van de gasthond. Het dierenasiel bewaart het stoffelijk overschot op verzoek van de klant tot een overeengekomen datum. Als de klant het stoffelijk overschot niet heeft opgehaald op de overeengekomen datum dan wordt het stoffelijk overschot, op kosten van de klant, aangeboden voor destructie. De klant kan het dierenasiel vragen om sectie op de gasthond te laten verrichten. De klant bepaalt welke dierenarts de sectie uitvoert en betaalt tevens de kosten van de sectie. De klant kan het dierenasiel vragen het stoffelijk overschot te laten cremeren of te begraven. Alle hiervoor gemaakte kosten zijn voor de klant. Bij overlijden van de gasthond wordt de pensionovereenkomst beschouwd als te zijn beëindigd op de dag van overlijden van de gasthond. De klant betaalt de overeenkomstige pensionprijs.

Artikel 12 – Gevolgen van het niet nakomen van de pensionovereenkomst

Indien de klant zonder enig bericht de gasthond niet aanbiedt bij aanvangsdatum van de pensionovereenkomst dan is het dierenasiel niet verplicht de gereserveerde ruimte nog langer voor de klant beschikbaar te houden. Indien de klant na afloop van de pensionovereenkomst de gasthond niet komt ophalen, zal het dierenasiel de klant, of diens contactpersoon schriftelijk aanmanen de gasthond binnen 5 werkdagen op te halen. Indien de gasthond niet binnen de in de schriftelijke aanmaning genoemde termijn is opgehaald, gaat het eigendom van het dier direct over aan Dierenasiel Waalwijk. De klant is gehouden de volledige pensionprijs (pensionovereenkomst + verlenging) te betalen.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

Het dierenasiel is niet aansprakelijk voor indirecte schade die door de klant geleden wordt. Voor directe schade is het dierenasiel slechts aansprakelijk indien de schade wordt veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van het dierenasiel. Het dierenasiel is niet aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door ingeschakelde hulppersonen of derden bij de uitvoering van de pensionovereenkomst. Het dierenasiel is niet aansprakelijk voor vernieling of zoekraken van door de klant meegebrachte dekens, speeltjes, mand etc. van de gasthond. Deze worden niet vergoed door het dierenasiel. Het dierenasiel is niet aansprakelijk als de gasthond tijdens de pensionperiode zwanger wordt. De klant is tegenover het dierenasiel aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van onaangepast, agressief of afwijkend gedrag of overdraagbare ziektes van de gasthond. De klant vrijwaart het dierenasiel voor aanspraken van derden met betrekking tot schade die door de gasthond is veroorzaakt.

Artikel 14 – Klachtenprocedure

Een klacht kan schriftelijk worden ingediend bij het bestuur van St. Dierenasiel Waalwijk e.o. en wordt behandeld door het bestuur van de stichting.

Artikel 15 – Afwijkingen van de algemene voorwaarden

Individuele afwijkingen worden schriftelijk vastgelegd tussen het dierenasiel en de klant.

Artikel 16 – Wijzigingen van de algemene voorwaarden

Het bestuur van St. Dierenasiel Waalwijk behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Artikel 17 – Rechts- en forumkeuze

Op de pensionovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland-West-Brabant.

© Copyright Dierenasiel Waalwijk e.o. 2020